תקנון האתר

הבעלים והמפעיל (להלן: המפעיל) של אתר NearHere.co.il, כולל אתרי משנה, הוא אילון סוסק, בעל מספר זהות 059611384.

תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר. בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעיל באמצעות דוא"ל [email protected] או בטלפונים 054-4319775  03-5730604.


המידע, התכנים והשירותים המוצעים לך באתר מוצעים AS IS, בחינם, והמפעיל לא יישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך, לתוכן שמפורסם באתר על ידי המשתמשים, למידת ההצלחה בזכות השימוש באתר, לשירותיהם של צדדים שלישיים שפעלו בעקבות השימוש באתר, ולהתקשרויות שבין השוכרים למשכירים.


המפעיל הינו בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.


בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים. נתונים אלו חשובים על מנת להקל על יצירת קשר בין המשתמשים, לאשר את המודעה שלך ולהיות איתך בקשר בהיותה באוויר. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.


החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, במידה ותמצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.


בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי לפרסם פרסום אחד בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותו לאורך תקופת הפרסום. ככל שיתגלה כי ישנו יותר מפרסום אחד באותו עניין על-ידי אותו משתמש, המפעיל שומר לעצמו את הזכות להסיר את הפרסום.


המפעיל שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.


הנך מצהיר ומתחייב:

שלא לאסוף נתונים מהאתר באמצעים טכנולוגיים, כמו רובוטים, spiders וכו'.

שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.


הנך מצהיר ומתחייב שלא להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

כל חומר שאינו רלוונטי לתחום עיסוקו של האתר.

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. 

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.


המפעיל אינו מתחייב להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת, או במתכונת אחרת, לפרק זמן מסוים או קבוע. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מבניים ומהותיים באתר, בכל עת. 


מדיניות פרטיות:

במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעיל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ("החוק"). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש במלוא השירותים המוצעים באתר.

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר.